مصاحبه خبری

مصاحبه خبری هفته نامه توسعه شمال با رئیس هیئت مدیره شرکت آدلی دانه ویرادرمورد قیمت گذاری دستوری و حذف ارز ترجیهی چالش اصلی صنعت مرغداری در آبان 1401