اخبار جدید

اوره آهسته رهش

اوره آهسته رهش به عنوان یك منبع پروتئین ارزان می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای كنجاله سویا شود كه سالانه برای وارداتش ارز زیادی پرداخت می شود. کوشش هایی برای دسترسی به اوره کند رهش در شکمبه برای کنترل نرخ آزاد شدن آن به صورتی که به موازات هضم کربوهیدارت ها باشد انجام شده است.
ترکیبات اوره کندرهش که به کندی در شکمبه آزاد می گردند، می توانند به عنوان جایگزینی برای اوره معمولی در منبع غذایی نشخوارکنندگان استفاده گردند. در دهه ی اخیر ، ویژگی کند رهش کردن اوره با استفاده از محدوده کننده های اوره برای سوبسترا، مثل کلرید کلسیم برای کنترل سرعت آزاد شدن آمونیاک از اوره مورد توجه است. ترکیبات اوره کند رهش، به علت توانایی بالقوه شان در کاهش دادن انتشار آمونیاک بعد از غذا خوردن، اوج غلظت آمونیاک در شکمبه را که منجر به استفاده ناکارآمد آن به واسطه میکروارگانیسم های شکمبه و افزایش جذب آن از شکمبه می گردد، کاهش می یابد.
از طرف دیگر استفاده از ترکیبات اوره کندرهش انتشار آمونیاک بعد از غذا خوردن را کاهش می دهد و به این طریق اوج غلظت آمونیاک در شکمبه را که باعث به کارگیری ناکارآمد آن به واسطه میکروارگانیسم های شکمبه و افزایش جذب آن از شکمبه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *